Підписатися на RSS

Статут опорного закладу

Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

/Files/images/statut_opornogo_zakladu/statut1.png

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Опорний навчальний заклад «Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області (далі Опорний навчальний заклад) визначений рішенням шістнадцятої сесії сьомого скликання від 19.04.2017 року шляхом реорганізації Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області в Опорний навчальний заклад «Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області» Краснопільського освітнього округу.

1.2. Опорний навчальний заклад є правонаступником усіх прав і обов’язків Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області та її філій: Краснопільського навчально-виховного комплексу Краснопільської селищної ради Сумської області, Михайлівського навчально – виховного комплексу Краснопільської селищної ради Сумської області, Наумівської загальноосвітньої школи І ступеня Краснопільської районної ради Сумської області.

1.3. Юридична адреса Опорного навчального закладу: 42400 Сумська область смт. Краснопілля вулиця Перемоги, 1, телефони 7-10-57, 7-10-53.

1.4. Найменування Опорного навчального закладу:повне – Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області; скорочене – Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ст..

1.5. Опорний навчальний заклад є юридичною особою публічного права, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку та має у своєму складі філії: Краснопільська філія Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області, Михайлівська філія Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області, Наумівська філія Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області.

Філії Опорного навчального закладу – це територіально відокремлені структурні підрозділи, утворені з метою надання освітніх послуг у сфері початкової освіти за місцем проживання.

Філії не є юридичними особоами.

Опорний навчальний заклад – це різнопрофільний загальноосвітній навчальний заклад, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, здійснює науково-теоретичну і практичну підготовку учнівської молоді.

1.6. Засновником і власником Опорного навчального закладу є Краснопільська районна рада.

1.7. Опорний навчальний заклад діє на підставі Статуту, який розроблено на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

1.8. Головною метою Опорного навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- створення єдиного освітнього простору;

- створення єдиної системи виховної роботи;

- забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти.

1.9. Головними завданнями Опорного навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- здійснення заходів щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання випускників Опорного навчального закладу.

1.10. Опорний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.11. Опорний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.12. Опорний навчальний заклад несе відповідальність перед особою,

суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.13. В Опорному навчальному закладі визначена українська мова навчання, профіль навчання – філологічний, природничо – математичний, суспільно – гуманітарний та спортивний. За рішенням загальних зборів колективу (конференції) школи можуть бути змінений профіль та напрям професійного навчання.

1.14. Опорний навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих і культурних підрозділів;

- висвітлювати діяльність освітньої установи на власному Інтернет сайті та сторінках соціальних мережах, періодичній пресі.

1.15. В Опорному навчальному закладі створюються та функціонують: шкільні методичні об’єднання класних керівників, учителів початкових класів, суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного циклів предметів, творчі групи та інші.

1.16. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються медичною сестрою школи та ФАПами населених пунктів Краснопільською ЦРЛ.

1.17. Взаємовідносини Опорного навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18. Класи в Опорному навчальному закладі формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

1.19. В Опорному навчальному закладі та його філіях першого ступеня навчання для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи груп продовженого дня визначається наказом директора Опорного навчального закладу.

1.20. З урахуванням потреб населення та місцевих умов Опорний навчальний заклад приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів (груп) з дистанційною формою навчання, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням з відділом освіти Краснопільської державної адміністрації.

1.21. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Опорному навчальному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

1.2. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

2.1. Зарахування учнів до Опорного навчального закладу та його філій здійснюється в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.2. Директор школи зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.3. Зарахування учнів до Опорного навчального закладу та його філій здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. При цьому подаються такі документи: заява батьків або осіб, які їх замінюють (із зазначенням причини), довідка, що підтверджує зарахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Опорний навчальний заклад та його філії планують свою роботу самостійно відповідно до Програми розвитку закладу та річного плану.

У річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи

Опорного навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи схвалюється педагогічною радою та радою Опорного навчального закладу і затверджується директором.

3.2. Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес, є робочі навчальні плани, що складаються на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Опорного навчального закладу погоджується педагогічною радою та радою Опорного навчального закладу і затверджується відділом освіти Краснопільської райдержадміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків, щоденний режим роботи, структура навчального року, графік проведення предметних консультацій, графік роботи гуртків, мережа курсів за вибором, мережа факультативів, тижневе навантаження педагогічних працівників.

3.3. Опорний навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.4. Опорний навчальний заклад та його філії працюють за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.5. Опорний навчальний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“ та Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.6. Навчально-виховний процес в Опорному навчальному закладі та його філіях здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

3.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв Опорний навчальний заклад за погодженням з відділом освіти Краснопільської райдержадміністрації, створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

3.8. Опорний навчальний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки.

3.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальними закладами в межах часу, що передбачений робочими навчальними планами.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри. Структура навчального року встановлюється Опорним навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням із територіальною установою управління Держпродспоживслужби.

3.10. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

3.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.12. Тривалість уроків у Опорному навчальному закладі та його філіях становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Краснопільської райдержадміністрації та з територіальною установою управління Держпродспоживслужби.

3.13. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків

трудового навчання. У 10-11-х класах (в окремих випадках у 8-9-х класах) допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

3.14. Опорний навчальний заклад та його філії можуть обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

3.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується головою профспілкового комітету та територіальною установою управління Держпродспоживслужби і затверджується директором.

Тижневий режим роботи Опорного навчального закладу та його філій фіксується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, в Опорному навчальному закладі та його філіях проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. В Опорному навчальному закладі та його філіях визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

4.2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У 1-2 класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради Опорного навчального закладу може здійснюватися оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні.

У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів , затверджених відповідними наказами Міністерства освіти і науки України.

4.4. Опорний навчальний заклад та його філії можуть використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Краснопільської райдержадміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

4.6. Порядок переведення і випуск учнів Опорного навчального закладу визначається Міністерством освіти і науки України.

4.7. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України.

4.8. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями психолого-медико-педагогічної консультації.

4.9. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.10. Учням, які закінчили певний ступінь Опорного навчального закладу та його філій, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну освіту;

- по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

4.11. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: похвальний лист „За високі досягнення у навчанні”, похвальна грамота „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, золота медаль „За високі досягнення у навчанні“, срібна медаль „За досягнення у навчанні“, свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, подяка та інші заохочення відповідно до чинного законодавства.

4.12. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС В ОПОРНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ТА ЙОГО ФІЛІЯХ

5.1. Виховання учнів в Опорному навчальному закладі та його філіях здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

5.2. Цілі виховного процесу в Опорному навчальному закладі та його філіях визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. В Опорному навчальному закладі та його філіях забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів Опорного навчального закладу та його філій до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

5.4. Дисципліна в Опорному навчальному закладі та його філіях дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Опорному навчальному закладі та його філіях є:

- учні ;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються законами України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.3. Учень - особа, яка навчається і виховується в закладі.

6.4. Права і обов’язки учнів , педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

6.5. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в Опорному навчальному закладі та його філіях;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

- участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;

- участь у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів.

6.6. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом Опорного навчального закладу, його Статутом;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Опорного навчального закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- брати участь у різних видах трудової діяльності;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- брати участь у прибиранні класів і пришкільної території;

- дбати про охайний зовнішній вигляд;

- носити шкільну форму чи одяг, що складається з елементів шкільної форми, дотримуватися ділового стилю в одязі;

- у період дощової погоди мати змінне взуття;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

6.7. Учні залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

6.8. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

6.9. Педагогічним працівником Опорного навчального закладу та його філій повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

6.10. До педагогічної діяльності в Опорному навчальному закладі та його філіях не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду.

6.11. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України „Про загальну середню освіту“ та іншими законодавчими актами.

6.12. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником Опорного навчального закладу і затверджується начальником відділу освіти Краснопільської райдержадміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.13. Керівник Опорного навчального закладу призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

6.14. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність Опорного навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

6.15. Педагогічні працівники Опорного навчального закладу та його філій підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

6.16. Педагогічні працівники Опорного навчального закладу та його філій мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, пошукову, експериментальну роботу;

- вносити керівництву Опорного навчального закладу пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

6.17. Педагогічні працівники Опорного навчального закладу та його філій зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень формування компетентності учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника Опорного навчального закладу;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати накази і розпорядження керівника Опорного навчального закладу, органів управління освітою;

- вести відповідну документацію.

6.18. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

6.19. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6.20. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації та брати участь у їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

6.21. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту Опорного навчального закладу;

- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.22. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, Опорний навчальний заклад порушує в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

6.23. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в Опорному навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників.

6.24. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту Опорного навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника Опорного навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

7. УПРАВЛІННЯ ОПОРНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

7.1. Управління Опорним навчальним закладом здійснюється відділом освіти Краснопільської райдержадміністрації.

Безпосереднє керівництво Опорним навчальним закладом та його філіями здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як 3 роки.

Директор Опорного навчального закладу призначає заступників, завідувача філії та інших педагогічних працівників, а також звільняє їх з посади згідно із законодавством.

7.2. Директор Опорного навчального закладу призначається відділом освіти Краснопільської райдержадміністрації або обирається на конкурсній основі на умовах контракту:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном Опорного навчального закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Опорного навчального закладу;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, відділом освіти Краснопільської райдержадміністрації;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

7.3. В Опорному навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Опорного навчального закладу.

7.4. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності Опорного навчального закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

7.5. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Опорного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.6. В Опорному навчальному закладі можуть створюватись учнівські, батьківські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Опорного навчального закладу освіти є загальні збори колективу (конференції), що скликаються не менше одного разу на рік.

Учасниками загальної конференції з правом вирішального голосу є представники в кількості 30 осіб від кожної категорії:

- працівників Опорного навчального закладу та його філій, учнів 9-11-х класів Опорного навчального закладу, батьків. Також запрошуються представники громадськості.

- Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини учасників кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

- Право скликати збори мають голова ради Опорного навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Опорного навчального закладу, засновник (власник).

- Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом та його філіями, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Опорного навчального закладу.

7.8. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти у період між загальними зборами рада Опорного навчального закладу.

7.8.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Опорного навчального закладу та його філій;

- удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Опорним навчальним закладом;

- розширення колегіальних форм управління Опорним навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

7.8.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Опорного навчального закладу та його філій, сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в Опорному навчальному закладі та його філіях;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів ;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів , сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Опорним навчальним закладом та його філіями, з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

7.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

7.8.4. Рада Опорного навчального закладу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

- Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

- Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

- Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Опорного навчального закладу, засновника, а також членами ради.

- Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

- У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

- Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Опорного навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів , батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

- У разі незгоди адміністрації Опорного навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

- До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Опорного навчального закладу.

7.8.5. Очолює раду Опорного навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Опорного навчального закладу та його філій, пов’язаної з

організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.8.6. Рада Опорного навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Опорного навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Опорного навчального закладу;

- затверджує режим роботи Опорного навчального закладу та його філій;

- сприяє формуванню мережі класів Опорного навчального закладу та його філій, обґрунтовуючи її доцільність;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Опорного навчального закладу золотою медаллю „За високі досягнення у навчанні“ або срібною медаллю за „За досягнення у навчанні“ та нагородження учнів похвальними листами „За високі досягнення у навчанні“ та похвальними грамотами „За особливі досягнення у вивченні окремих предметів“;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відділу освіти Пирятинської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);

- приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями ;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів ;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Опорного навчального закладу та його філій;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

- Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.9. При Опорному навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада.

7.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.10.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

- залучення додаткових джерел фінансування Опорного навчального закладу та його філій;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів , педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

7.10.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Опорного навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника Опорного навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

7.10.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

- Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

- Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

- Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

- Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

- Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

- Рішення піклувальної рада в 7-денний термін доводяться до відома колективу Опорного навчального закладу та його філій, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

7.10.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.10.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, керівника Опорного навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Опорного навчального закладу;

- залучати додаткові джерела фінансування Опорного навчального закладу;

- вживати заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Опорного навчального закладу;

- стимулювати творчої праці педагогічних працівників, учнів ;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Опорного навчального закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

7.11. В Опорному навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України.

7.12. Загальношкільні та класні батьківські збори – колективний орган батьківського самоврядування.

Батьківські збори:

обирають органи батьківського самоврядування;

обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування Опорного навчального закладу та його філій;

вносять на розгляд ради Опорного навчального закладу, педагогічної ради, директора та його заступника пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Опорному навчальному закладі.

8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

8.1. Матеріально-технічна база Опорного навчального закладу та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

8.2. Майно Опорного навчального закладу та його філій належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, Статуту Опорного навчального закладу та укладених угод і не може бути вилученим, якщо інше не передбачено законодавством.

8.3. Опорний навчальний заклад та його філії відповідно до чинного законодавства користуються землею, іншими природними ресурсами і несуть відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Опорного навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Опорному навчальному закладу та його філіям внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріально-технічна база Опорного навчального закладу та його філій складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивних залів, актового залу, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

8.6. Опорний навчальний заклад та його філії мають земельні ділянки, де розміщуються спортивні майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Фінансування закладу здійснюється Краснопільською районною радою відповідно до законодавства.

9.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, законів України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“ та інших нормативно-правових актів.

9.3. Джерелами фінансування Опорного навчального закладу та його філій є:

- кошти засновника;

- кошти місцевого, державного бюджетів (субвенції) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти фізичних, юридичних осіб;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

9.4. В Опорному навчальному закладі може створюватися фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновника та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

9.5. Опорний навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи,

фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.6. Опорний навчальний заклад є неприбутковою організацією.

Доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Опорного навчального закладу, реалізації мети та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

Отримані доходи (прибутки) або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.7. Порядок діловодства в Опорному навчальному закладі та його філіях визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та відділу освіти Краснопільської райдержадміністрації.

Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Фінансування проводиться відповідно до затверджених бюджетних призначень, визначених рішеннями сесій районної ради про бюджет Краснопільської об’єднаної територіальної громади на бюджетний рік або внесення змін до нього.

9.8. Звітність про діяльність Опорного навчального закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства.

10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

10.1. Опорний навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Опорний навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

10.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

11.1. Державний контроль за діяльністю Опорного навчального закладу та його філій здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів України та відділ освіти Пирятинської міської ради.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Опорного навчального закладу та його філій є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4. Опорний навчальний заклад та його філії, результати діяльності яких та/або умови організації навчально-виховного процесу не відповідають установленим державним стандартам, вважається не атестованими. Щодо закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Опорного навчального закладу та його філій з питань, пов’язаних з їх навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ОПОРНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО ФІЛІЙ

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Опорного навчального закладу та його філій приймає сесія Краснопільської районної ради.

Реорганізація Опорного навчального закладу та його філій відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Опорним навчальним закладом та його філіями.

12.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Опорного навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

12.3.У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно та кошти Опорного навчального закладу, що залишаються після розрахунків з бюджетом, задоволення претензій кредиторів і розрахунків з членами трудового колективу, передаються неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету.

Кiлькiсть переглядiв: 970